Close
Izvēlieties valodu
Rīga Rīga
Latvija
Rīga
Ukraina
Kijeva
Baltkrievija
Minska
Čehija
Prāga Brno
Slovākija
Bratislava
Amerikas Savienotās Valstis
Ņujorka
Uzdāvināt uzkopšanu Uzdāvināt uzkopšanu
Uzdāvināt uzkopšanu Uzdāvināt uzkopšanu
Latvija
Ukraina
Baltkrievija
Čehija
Slovākija
Amerikas Savienotās Valstis

PLATFORMAS PAKALPOJUMU LĪGUMS

Šis Līgums nosaka Platformas pakalpojumu lietošanas kārtību, kā arī savstarpējās tiesības, pienākumus un savstarpējo attiecību kārtību starp Platformas īpašnieku — SIA “IT klīnings”;,reģ.Nr. 50203411451 turpmāk tekstā “Platformas Īpašnieks”, kuras vārdā uz statutu pamata rīkojas tās valdes locekle Ella Fišere, un Platformas klientu, turpmāk tekstā “Platformas lietotājs”, kurš ir pieņēmis publisko piedāvājumu (piedāvājums) par šī Līguma noslēgšanu, turpmāk abi saukti “Puses”.
1. TERMINI UN DEFINĪCIJAS
2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
3. PLATFORMAS LIETOŠANAS TIESĪBAS
4. UZKOPŠANAS DARBU PASŪTĪJUMU NOFORMĒŠANAS PAKALPOJUMI
5. CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
6. PUŠU ATBILDĪBA
7. KONFIDENCIALITĀTE
8. PRETENZIJAS UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
9. LĪGUMA IZBEIGŠANA
10. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
11. LĪGUMA PIELIKUMI

1. TERMINI UN DEFINĪCIJAS

Terminu un definīciju nozīme , kuri tiek pielietoti šī Līguma ietvaros:

 • Platforma — interneta mājas lapa, kas pieder Platformas Īpašniekam, ar kuras starpniecību tiek sniegti pakalpojumi šī Līguma ietvaros, nodrošinot uzkopšanas darbu pakalpojumu sniegšanu, kā arī tiek nodrošināta savstarpējā sadarbība starp Platformas klientu un Izpildītāju. Pieeja Platformas vietnei tiek nodrošināta ar iekārtām, kurām ir Interneta pieslēgums, apmeklējot interneta mājas lapu www.cleanwhale.lv;
 • Platformas Īpašnieks — SIA “IT klīnings”;
 • Platformas klients — fiziska persona vai juridiskās personas pārstāvis, kas apstiprināja šī Līguma piedāvājumu par Platformas pakalpojumu izmantošanu;
 • Izpildītājs — fiziska persona, kurai ir reģistrācija Platformas vietnē, un tā apstiprina gatavību izpildīt saistītus ar telpu uzkopšanu Pasūtījumus. Persona kura veic darbu izpildi konkrēta pasūtīja ietvaros atbilstoši uzkopšanas noteikumiem un citiem standartiem, kurus nosaka Platformas Īpašnieks;
 • Lietotāja kabinets “Mans konts” — Platformas nodaļa, kurai ir pieeja tikai Platformas klientam, kuram ir login un parole, kas ir zināmi tikai klientam. Personīgajā Platformas lietotāja kabinetā ir izvietota Platformas klienta kontakta informācija, informācija par veiktiem Pasūtījumiem, t.sk. par to izpildes statusu, kā arī personīgais konts un informācija par bonusu programmu.
 • Pasūtījums — Piedāvājums Platformas klientam par telpu uzkopšanas darbu izpildi vai citiem darbiem, kas apstiprina Platformas klienta nodomu uzskatīt sevi par Līguma slēdzēju telpu uzkopšanas pakalpojumu saņemšanai, ja piedāvājums tiks apstiprināts. Pasūtījumu noformē Platformas klients ar Platformas funkcionāla palīdzību un satur visus būtiskus Līguma nosacījumus un noteikumus telpu uzkopšanas darbu izpildei vai citiem darbiem: darbu nosaukums, darbu apjoms, darbu izpildes vieta, darbu izpildes laiks un to izmaksas.
 • Uzkopšanas darbu Standarts — obligāti veicamo darbu un darbību saraksts, kas ir veicami Pasūtījuma izpildes laikā, un ir iekļauts UZKOPŠANAS DARBU IZPILDES NOTEIKUMOS, kas ir šī Līguma pielikums.
 • Pasūtījuma apstiprinājums — Platformas klienta apstiprinājums par telpu uzkopšanas darbu vai citu darbu piedāvājuma pieņemšanu, kas noformēts kā Platformas klienta Pasūtījums. Pasūtījuma apstiprinājumu veic Platformas īpašnieks, nosūtot Platformas klientam paziņojumu izziņas veidā (SMS) vai izmantojot Platformas vietni.

Terminu un Definīciju skaidrojumi, kas nav atrunāti šī Līguma saturā tiek definēti pamatojoties uz Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

 • Uz šī Līguma pamata Platformas īpašnieks sniedz Platformas Klientam pakalpojumus, ieskaitot:

  • Tiesības izmantot Platformu tās iespēju robežās;
  • Telpu uzkopšanas darbu pasūtījumu izvietošanu;
  • Kā arī papildus pakalpojumus.
 • Platformas klients akceptē šo Līgumu, veicot Pasūtījumu Platformas vietnē, piekrīt Līguma noteikumiem pilnā apmērā, bez jebkādām atrunām un izņēmumiem. Ja Platformas klients nepiekrīt kādam no Platformā ievietotam dokumentam viņš nav tiesīgs izmantot Platformu.

3. PLATFORMAS LIETOŠANAS TIESĪBAS

 • Platformas īpašniekam ir ekskluzīvas tiesības uz Platformu un iespēju sniegt bezatlīdzības Platformas lietošanas tiesības Platformas klientiem. Platformas lietošanas tiesības dod Platformas klientam pieeju visiem Platformas funkcionāliem rīkiem, viesiem materiāliem, kas izvietoti Platformas vietnē, dod iespēju noformēt Pasūtījumus, izveidot Personīgo profilu, piedalīties bonusu programmā.
 • Platformas klients ir tiesīgs izmantot Platformu veicot reģistrācijas procedūru vai arī bez tās. Bez reģistrācijas Platformas klientam ir pieeja materiāliem, kas izvietoti Platformas vietnē, kā arī funkcionāliem Platformas rīkiem Pasūtījumu noformēšanai. Platformas klients ir tiesīgs reģistrēties Platformā jebkurā brīdī.
 • Reģistrācija Platformas vietnē un Lietotāja kabinets

 • Platformas klients var veikt reģistrācijas procedūru Platformas vietnē, kuras rezultātā Platformas klientam tiks izveidots unikāls konts ar piekļuves iespēju “Lietotāja kabinetam”.
 • Platformas klients reģistrējas Platformas vietnē ar e-pasta adresi un paroli, kas ir zināma tikai viņam, vai arī veic autorizāciju caur savu profilu sociālajos tīklos. Veicot reģistrāciju Platformas klients norāda papildus informāciju: dzīvesvietas adresi, kontakttālruni un spiež pogu “izveidot profilu”. Par reģistrācijas datumu Platformas vietnē ir uzskatāms datums, kad Platformas klients ir izveidojis Platformas Lietotāja kabinetu.
 • Platformas klients apstiprina, ka pats ir atbildīgs par datu drošību, kurus izmanto pieslēdzoties savam Lietotāja kabinetam.
 • Platformas klients apstiprina un garantē, ka visas darbības, kas viņam ir paredzētas šajā Līgumā kā Platformas klientam, veic persona, kuras dati ir iesniegti Platformas īpašniekam veicot reģistrācijas procedūru.
 • Platformas klients ir atbildīgs par visām darbībām un to sekām, kuras viņš veic Platformas vietnē. Visas darbības, kuras veic Platformas klients savā Lietotāja profilā ir uzskatāmas par paša Platformas klienta darbībām.
 • Platformas klients jebkurā brīdī var veikt izmaiņas informācijā, kuru viņš sniedza reģistrācijas laikā, nospiežot savā Lietotāja profilā pogu “Mainīt profilu”.
 • Platformas klienta Lietotāja profilā parādās Platformas klienta Pasūtījumi, bonusa punkti, kas ieskaitīti par apmaksātiem Pasūtījumiem bonusa programmas ietvaros.
 • Platformas īpašnieks izvieto bonusa programmas noteikumus Platformas klienta Lietotāja kabinetā.
 • Pušu tiesības un pienākumi lietojot Platformu

 • Platformas īpašnieks apņemas:

  • Veikt visas nepieciešamās darbības lai nodrošināt nepārtrauktu piekļuvi Platformas klientiem Platformas vietnei, kā arī uzturēt Platformas funkcionalitāti darba kārtībā.
  • Sniegt lietošanas atbalstu Platformas klientiem, konsultēt reģistrācijas jautājumos un Lietotāja kabineta izmantošanā, labot radušos tehniskos bojājumus un savlaicīgi reaģēt uz citiem Platformas klientu jautājumiem, kas saistīti ar Platformas darbību.
 • Platformas īpašnieks ir tiesīgs:

  • Sūtīt Platformas klientam informācijas un reklāmas ziņojumus uz e-pasta adresi un uz Platformas klienta norādīto telefona numuru Lietotāja kabinetā. Klients piekrīt minētas informācijas saņemšanai.
 • Platformas klients apņemas:

  • Personīgi izmanto Platformu un nenodot piekļuves tiesības Lietotāja kabinetam trešajām personām;
  • Izmantot Platformu pašu tiesību un saistību realizācijai, noformējot telpu uzkopšanas un citu darbu Pasūtījumus;
  • Platformā izvietotu informāciju un materiālus izmantot tikai savām vajadzībām un nekādā veidā neizpaust materiālus bez Platformas īpašnieka piekrišanas.

4. UZKOPŠANAS DARBU PASŪTĪJUMU NOFORMĒŠANAS PAKALPOJUMI

  Vispārējie noteikumi

 • Platformas klients noformē, bet Platformas īpašnieks ar Platformas funkcionalitātes starpniecību pieņem Pasūtījumus telpu uzkopšanas darbu izpildei kurus veic Izpildītājs, ievērojot noteikumus, kas ir saskaņoti katrā atsevišķā Pasūtījumā.
 • Platformas klients norāda Pasūtījumā visus Līguma nosacījumus uzkopšanas darbu izpildei. Uzkopšanas darbu Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu starp Platformas klientu un Izpildītāju, ņemot vērā nosacījumus, kas norādīti Pasūtījumā, un tikai tad, kad Pasūtījumu ir apstiprinājis Platformas īpašnieks.
 • Platformas īpašnieks apņemas veikt visas darbības lai pieņemt Platformas klienta pasūtījumus uz izpildi. Gadījumā, ja Pasūtījumu pieņemt nav iespējams Platformas īpašnieks apņemas nekavējoties informēt par to Platformas klientu.
 • Platformas īpašnieks garantē un nodrošina atbilstošu Pasūtījumu izpildi ar Izpildītāja starpniecību saskaņā ar uzkopšanas standartiem, kas norādīti Uzkopšanas Noteikumos, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
 • Pasūtījumu noformēšanas kārtība

 • Platformas klients noformē Pasūtījumu uzkopšanas darbu izpildei izmantojot Platformas funkcionalitāti, norādot vietu, datumu un laiku, darbu apjomu atbilstoši Standarta uzkopšanas darbu sarakstam, kā arī papildus nosacījumus, kas nav iekļauti uzkopšanas darbu Standarta sarakstā. Papildus uzkopšanas nosacījumi, kā arī to izmaksas ir norādīti Platformas Pasūtījumu noformēšanas sadaļā.
 • Pamatojoties uz nosacījumiem, kurus Platformas klients ir norādījis Pasūtījumā tiek aprēķināta Pasūtījuma cena. Ja Platformas klients piekrīt cenai, tad viņš izvēlas Pasūtījuma apmaksas veidu un spiež pogu “Noformēt Pasūtījumu”.
 • Pēc Pasūtīja noformēšanas procedūras pabeigšanas, Platformas klients saņemt apstiprinājumu par Pasūtījuma pieņemšanu izpildei, saņemot īsziņu uz telefona numuru, kuru norādījis Platformas klients.
 • Pasūtījums tiek uzskatīts par izveidotu, kad Platformas klients saņem apstiprinājumu par pieņemtu Pasūtījumu.
 • Platformas klients jebkurā brīdī ir tiesīgs pēc Pasūtījuma noformēšanas veikt izmaiņas Pasūtījuma nosacījumos, informējot Platformas īpašnieku pa telefonu. Ja nosacījumu izmaiņas prasa Pasūtījuma cenas izmaiņas, Platformas īpašnieks informē par to Platformas klientu ar sms īsziņu, nosūtīt e-pastu vai izmantojot saziņai Platformas klienta Lietotāja kabinetu.
 • Platformas klients ir tiesīgs jebkurā brīdī atcelt Pasūtījumu uz sekojošiem nosacījumiem:

  • Gadījumā ja Pasūtījums tiek atcelts 12 stundas pirms tā izpildes sākumam, Pušu saistības attiecībā uz šo Pasūtījumu tiek atceltas un priekšapmaksa, ja tā bija paredzēta tiek atmaksāta Platformas klientam;
  • Gadījumā ja Pasūtījums tiek atcelts mazāk kā 12 stundas pirms tā izpildes sākumam, Pušu saistības attiecībā uz šo Pasūtījumu tiek atceltas, bet Platformas klientam tiek piemērots sods 15 (piecpadsmit) EUR apmērā. Ja tika veikta priekšapmaksa, tā tiek atmaksāta Platformas klientam, ieturot minēto sodu.
 • Pušu saistības Pasūtījumu noformēšanā

 • Platformas īpašnieks apņemas:

  • Veikt visas darbības, lai nodrošināt Platformas klientam Pasūtījumu izpildi ar Izpildītāja starpniecību;
  • Nodrošināt Pasūtījumu izpildu uzkopšanā ko veic Izpildītājs, ievērojot šī Līguma nosacījumus, kā arī pamatojoties uz uzkopšanas standartiem, kas atbilst uzkopšanas Noteikumiem;
  • Gadījumā, ja nav iespējams nodrošināt noformēta Pasūtījuma izpildi uz tiem nosacījumiem, kas saskaņoti Pasūtījumā, savlaicīgi informēt par to Platformas klientu, bet ne mazāk kā pirms 12 stundām līdz Pasūtījumā norādītajam laikam;
  • Ievērot Platformas klienta vēlmes uzkopšanas darbu procedūrā un informēt par tām Izpildītāju pirms darbu sākuma;
  • Veikt Platformas klienta Pasūtījumu uzskaiti, atspoguļojot to nosacījumus un cenu Platformas klienta Lietotāja kabinetā;
 • Platformas klients apņemas:

  • Noformējot Pasūtījumus norādīt patiesu informāciju par Pasūtījuma nosacījumiem, t.sk. par telpu platību, skaitu un uzkopšanas nosacījumiem;
  • Iepazīties ar telpu uzkopšanas darbu standarta nosacījumiem saskaņā ar Uzkopšanas noteikumiem un norādīt nepieciešamus papildus uzkopšanas nosacījumus Pasūtījuma noformēšanas laikā;
  • Savlaicīgi veikt apmaksu par pakalpojumiem atbilstoši šī Līguma 5. punktam;
  • Veicināt Pasūtījuma izpildi, nodrošinot piekļuvi telpām, kurās nepieciešama uzkopšana, izrādīt laipnu attieksmi pret Izpildītāju Pasūtījuma izpildes laikā;
  • Strīdu situāciju gadījumā, kad Izpildītājs veic Pasūtījuma izpildi, nekavējoties ziņot par tām Platformas īpašniekam.

5. CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

 • Pakalpojumu cena šī Līguma ietvaros tiek saskaņota katrā Pasūtījumā atsevišķi un ir atkarīga no darbu apjoma, kā arī no papildus uzkopšanas nosacījumiem. Darbu apjoms tiek noteikts atkarībā no istabu un sanitāro telpu skaita Platformas klienta īpašumā.
 • Pakalpojumu cena šī Līguma ietvaros var mainīties piemērojot Platformas klientu bonusu programmu. Bonusu programmas nosacījumi un atlaides, ko Platformas klients ir saņēmis, Platformas īpašnieks publicē Platformas klienta Lietotāja kabinetā.
 • Pasūtījuma apmaksas veidu Platformas klients izvēlas ar Platformas funkcionalitātes rīkiem. Pakalpojumu apmaksa tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu kārtībā.
 • Veicot Pasūtījumu Platformas klients ar Platformas funkcionalitātes iespēju tiek pāradresēts uz interneta ekvairinga servisiem un veic apmaksu ar bankas karti.
 • Platformas īpašnieks neveic Klientu bankas karšu apstrādi un rekvizītu uzglabāšanu, minētas informācijas konfidencialitāti nodrošina internet–ekvairinga banka.
 • Pēc Pasūtījuma apstiprināšanas no Klienta bankas kartes tiek norēķināta summa Pasūtījuma vērtības apmērā.
 • Gadījumā ja Platformas klientam tiek atmaksāta pakalpojumu samaksa ar interneta ekvairinga palīdzību, samaksāta naudas summa tiek atgriezta Platformas klientam uz bankas karti, no kuras tika veikta apmaksa par konkrētu pasūtījumu.

6. PUŠU ATBILDĪBA

 • Gadījumā ja šis Līgums netiek pildīts, vai nepienācīgi tiek pildīts, Puses ir atbildīgas saskaņā ar spēkā esošu Latvijas Republikas likumdošanu.
 • Platformas īpašnieks nav atbildīgs par tehniskām Platformas problēmām, kas ir radušās no interneta provaideru puses , Interneta piekļuves dēļ, serveru darbības traucējumu dēļ, datoru vai telefonu iekārtu darbības traucējumu dēļ.
 • Platformas īpašnieks garantē uzkopšanas darbu izpildi ar Izpildītāja starpniecību atbilstoši uzkopšanas darbu standartiem, kas paredzēti uzkopšanas Noteikumos.
 • Gadījumā, ja veicot darbus, kas noteikti Pasūtījumā tika nodarīti zaudējumi Platformas klienta mantai, rupjas neuzmanības dēļ, neievērojot uzkopšanas standartus, vai bija izmantoti mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi, kas neatbilst uzkopšanas darbu standartiem un šī Līguma noteiktajam, tas tiek segts no Izpildītāja līdzekļiem.
 • Platformas īpašnieks ir starpnieks strīdu situāciju risināšanā starp Platformas klientu un Izpildītāju.

7. KONFIDENCIALITĀTE

 • Puses apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas satur šī Līguma saturu un citus datus, ko sniedz katra Puse viena otrai attiecībā uz šī Līguma izpildi, t.sk., bet neierobežojoties:

  • Platformas klientu personas datus, kuri veica Pasūtījumu, kā arī datus, kas saistīti ar Platformas klientu personību, kas kļuva zināmi Pusēm šī Līguma izpildes laikā;
  • Pasūtījumu Izpildītāju personas datus, kā arī datus, kas ir saistīti ar Izpildītāja personību, kas kļuva zināmi šī Līguma izpildes laikā;

  Neizpaust un neatklāt kopumā vai privāti šo informāciju jebkurai trešajai personai bez šī Līguma otras puses iepriekšējās rakstiskas piekrišanas.

 • Pušu saistības attiecībā uz konfidenciālās informācijas neizpaušanu neattiecas uz to informāciju kas ir publiski pieejama, un kura ir norādīta likumdošanā kā informācija, kas nav klasificējamā kā slepena informācija.

8. PRETENZIJAS UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

 • Visas domstarpības un strīdi, kas izriet no šī Līguma, ja netiek atrisināti pārrunu ceļā, tiks izskatīti tiesību kārtībā atbilstoši spēkā esošai Latvijas Republikas likumdošanai.
 • Puses vienojas, ka izmantos pirms tiesas pretenziju kārtību strīdu risināšanai.
 • Visas Platformas klientu pretenzijas, saistītas ar Pasūtījumu izpildu un apmaksu, t.sk. Izpildītāja pakalpojumu kvalitāti, kā arī citi strīdi saistīti ar zaudējumu atlīdzību, kas tika nodarīti Pasūtījuma izpildes laikā, tiek izskatīti ar Platformas īpašnieka piedalīšanos.
 • Platformas klientam ir tiesības izvirzīt pretenzijas pret izpildīto darbu kvalitāti Pasūtījuma izpildes procesā vai arī pēc tā paveikšanas, bet ne vēlāk kā 12 stundas no Pasūtījuma izpildes brīža. Šis noteikums neattiecas uz tiem gadījumiem, kad ir bojāta Platformas klienta manta izpildot Pasūtījumu.
 • Platformas klientam ir tiesības izvirzīt pretenzijas pret nodarīto viņa mantai bojājumu, Pasūtījuma izpildes laikā, brīdī kad bojājums tika atklāts, bet ne vēlāk, kā 3 dienas pēc Pasūtījuma izpildes brīža. Pretenzijas, kas tiks nosūtītas termiņā, kas pārsniedz 3 dienas no Pasūtījuma izpildes brīža var tikt pieņemtas uz izskatīšanu, ja bojājumam ir slēpts raksturs, to nevar konstatēt vizuāli, kā arī gadījumā, kad Platformas klients var iesniegt pierādījumus, kas apstiprina nodarīto mantai bojājumu, Izpildītāja darbību rezultātā.
 • Iesniedzot pretenziju, kas saistīta ar mantas bojājumu, pretenzijas izskatīšanas procedūras atvieglojumam Platformas klients ir tiesīgs iesniegt fotoattēlus vai arī mantas videoierakstu, kur skaidri ir redzami bojājumi, kā arī var iesniegt viņa rīcībā esošus datus par apstākļiem, kas izraisījuši mantas bojājumu.
 • Platformas īpašnieks ir tiesīgs neizskatīt Platformas klienta pretenziju attiecībā uz Pasūtījuma izpildes darbu kvalitāti, ja:

  • Klients ir vērsies ar pretenziju attiecībā uz veikto Pasūtījuma pakalpojumu kvalitāti termiņā, kas pārsniedz 12 stundas no Pasūtījuma izpildes brīža, ja nepastāv objektīvi iemesli kavētas pretenzijas iesniegšanai;
  • Ja pretenzijas izskatīšanas procesā tiks konstatēti apstākļi, kas liecina ka Platformas klients mēģina maldināt Platformas īpašnieku uz Izpildītāju ar mērķi saņemt nepamatotu materiālo labumu;
 • Jautājumu izskatīšana par bojātas mantas vērtības atlīdzību naudas izteiksmē tiek veikta ņemot vērā nodarītā bojājuma apstākļus, nodarītā zaudējuma apmēru, mantas vērtību, mantas dabīgo nolietojumu.

9. LĪGUMA IZBEIGŠANA

 • Līgums var tikt izbeigts jebkurā laikā pēc katras puses iniciatīvas. Paziņojums par šī Līguma izbeigšanu ir jānosūta otrai Puses uz e-pastu vai arī izmantojot Platformas rīkus.
 • Līguma izbeigšana ierobežo Platformas klienta piekļuvi savam Lietotāja kabinetam, bet neierobežo Platformas klienta iespēju izmantot Platformu.
 • Šī Līguma izbeigšana nepārtrauc Pušu saistības attiecībā uz šo Līguma izpildi.

10. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

 • Šis Līgums stājas spēkā ar datumu, kad Platformas lietotājs saņem paziņojumu par reģistrācijas procedūras veikšanu Platformas vietnē Personīgajā Lietotāja kabinetā vai kad Platformas lietotājs ir izveidojis Pasūtījumu Platformā, ar kuru viņš apstiprina savu piekrišanu šī Līguma nosacījumiem.
 • Platformas klients piekrīt, ka Platformas īpašnieks var mainīt šo Līgumu vienpusējā kārtībā izvietojot atjaunotu Līguma tekstu Platformā. Klients apstiprina savu piekrišanu Līguma nosacījumu izmaiņām izmantojot Platformu. Gadījumā, ja klients nepiekrīt ar šī Līguma rediģētu versiju, Lietotājs pārtrauc izmantot Platformu.

11. LĪGUMA PIELIKUMI

Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.